Svozy biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad v Nové Pace a příměstských osad

V rámci podzimního úklidu provádějí Technické služby Nová Paka svozy biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad občanů města Nová Paka.
Za bioodpad se považuje posečená trávní hmota, spadané listí, plevel, květiny, větve, dřevní štěpka atd. Nepatří sem a nebude umožněno odvezení odpadů z kuchyní, zbytků živočišného původu, dřevěného nábytku, papíru a velkého množství shnilého ovoce. Bioodpad se ukládá do přistavených kontejnerů. Na svoz bioodpadu dohlížejí a jsou nápomocni pracovníci TS Nová Paka.
Podzimní svoz roku 2018 proběhne ve městě Nová Paka v sobotu 20.10.2018 a 3.11.2018
Seznam svozových míst s přesným rozpisem svozových míst a času přistavení dopravních prostředků ukazuje tabulka město (PDF formát).

Svoz v příměstských osadách proběhne v odlišných termínech, podrobnosti naleznete v tabulce osady (PDF formát).

Výzva k úhradě hřbitovních poplatků

Technické služby vyzývají všechny nájemce k prověření platnosti smluv o pronájmu hrobového místa. Pokud Vaše smlouva již vypršela /od jejího sepsání uplynulo více než 10 let/, je nutné podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít novou smlouvu o nájmu hrobového místa.

Status příspěvkové organizace Technické služby města Nová Paka

Sídlo Technické služby Nová Paka Technické služby Nová Paka jsou příspěvkovou organizací jejímž jediným zřizovatelem je Město Nová Paka, IČ 00271888, se sídlem Městského úřadu Dukelské náměstí 39, Nová Paka.

Organizace vynikla v souladu s ustanovením § 84 ods. 2 písm. e) zákon č. 128 / 2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení) a § 27 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na základě rozhodnutí zastupitelstva města Nová Paka ze dne 22.3.1994. Zřizovací listina byla zastupitelstvem města Nová Paka schválena 9.12.2009 (nahrazuje zřizovací listinu ze dne 17.12.2001, ve znění dodatku č. 1 z 21.10.2009). Platnost zřizovací listiny je od 1.1.2010.

Identifikační údaje

 • Název: Technické služby Nová Paka
 • IČO: 60114584
 • Sídlo: Nová Paka
 • Ulice: Na Horce 77
 • PSČ: 509 01
 • Statutární orgán: ředitel příspěvkové organizace
 • kontaktní e-mail: info@tsnovapaka.cz
 • Telefon: 493 723 638
 • ID datové schránky: xwk8xc
 • Organizace zapsaná je v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
  spisová značka Pr 1165, den zápisu 30.9.2011.

Veřejná zeleň

Komunikace

Správa

Veřejná sportoviště

Doplňková činnost


Kontakty

Technické služby Nová Paka
Na Horce 77, 509 01 Nová Paka
Telefon: 493 723 638
IČO: 60114584
info@tsnovapaka.cz

Technické služby Nová Paka - netfirmy.cz